Søksmål mot Erna Solberg og Tor Mikkel Wara

Dennis Scott Bowen, på vegne av familien Bowen stevner med dette Staten og myndighetene ved Regjeringen for retten, ved å rette søksmål mot Det norske Justisdepartementet.

Bildet kan inneholde: 3 personer, folk som sitterStevning


Dennis Scott Bowen, på vegne av familien Bowen stevner med dette Staten og myndighetene ved Regjeringen for retten, ved å rette søksmål mot Det norske Justisdepartementet.
Saken gjelder for perioden 28.03.2016 til dagens dato og vedrører:

  • Varsling om kritikkverdige forhold i bedriften Itas amb AS
  • Varsling om brudd på IA-avtalen i bedriften Itas amb As
  • Varsling om kritikkverdige forhold ved Holmestrand Internasjonale Montessoriskole
  • Varsling om kritikkverdige forhold i Tønsberg kommunes barneverntjeneste
  • Varsling om kritikkverdige forhold i politidistrikt Sør-Øst
  • Varsling om kritikkverdige og korrupte forhold i Tønsberg tingrett
  • Varsling om kritikkverdige forhold i Sem Fengsel, Vestfold

Grunnlagene for anføringer vil fremlegges i første dokument i rettsprosessen dersom disse ikke følger i bilagene til dette dokument.
Alle bilag vil leveres digitalt pr. minnepenn, og sendes i egen forsendelse. Bilagene som er dokumenter/bilder vil være ordnet i PDF og kunne skrives ut å samles i bokform. Bilag i form av lydfiler vil samles på minnepenn og sendes i egen forsendelse. Årsak til separate sendinger er erfaringen med stadig bortkomne brev når de sendes Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett. Risikoen spres litt for å forhindre at alle vedlegg, og søksmål igjen blir borte.

Påstand

Dennis Bowen gis retten til å prosedere sin sak selv. Jf. EMK artikkel 6.
Staten v/Justisdepartementet dømmes til å betale erstatning for tapt inntekt og skolegang, tap av eiendom og muligheter, og oppreisning for den terror og tortur og annen lidelse som er påført familien Bowen siden 28.03.2016 fram til dags dato. Utmålt etter rettens skjønn med bakgrunn i det grunnlaget som fremlegges i rettergangens prosess med henblikk på de økonomiske og personlige tap og lidelser som er påført alle 6 medlemmer (Dennis Bowen født 1972, E J Bowen født 1979, M S Bowen født .2002, N S Bowen født 2004, H E Bowen født .2006 og Finn Cornelius Bowen født 2008) av familien til Dennis Bowen, innen 2 uker. I tillegg kommer rente i medhold av lov om rente ved forsinket betaling fra forfall til betaling skjer.

Det vil også legges ned påstand om straffeforfølgelse av myndighetspersoner med åpenbart ansvar i denne saken relatert til den informasjon som er tilkommet myndighetene i gjeldende periode. Det er da spesielt reflektert i relasjon til barne -og likestillingsministeren, og justisministeren som har sittet i posisjon i perioden det her er snakk om. Det vil også brukes om grunnlag for anmeldelse av leder for BUFDIR. Det framlegges her påstand om at leder for BUFDIR er ansvarlig for over 1500 barnedødsfall og 15.000 selvmord blant foreldre som er offer for barnevernets herjinger i Norge siste 10 år.

Faktisk begrunnelse for kravet (påstandsgrunnlag)

Det er viktig å forstå at det hele har utgangspunkt i “Varsling til myndighet om kritikkverdige forhold i bedriften Itas amb AS” sendt Arbeidsdirektoratet 28.03.2016 av Asbjørn Nilssen, faglig leder på avdelingen jeg jobbet.
I tillegg til de varslinger som Legges til grunn for søksmålet, vises det til den omfattende informasjonen som er sendt til sentrale, regionale og lokale myndigheter. Det er så omfattende at det ikke vil være formålstjenlig å framlegge alt grunnlaget som kan fremlegges i saken. Det vil derfor fremlegges et utvalg fordelt over tiden dette har pågått som bør settes til 28.03.2016 fram til dags dato, og fortsetter fram til vi har våre barn hjemme igjen. Jeg avskjediges uten grunn fra mitt arbeide, med 15 minutters varsel den 06.04.2016

Bilag: Bilde avskjed

Myndighetene har ikke grepet inn i en situasjon som åpenbart bærer preg av å ikke være lovlig fundert. Konsekvensene av at myndighetene ikke fulgte loven er hinsides brutale, og innebærer avskjedigelser for begge voksne i familien Bowen, begge på ugyldig og urimelig, men ikke minst ulovlig grunnlag. Alle våre barn er tatt fra oss på tvilsomt grunnlag for vår datter, som er manipulert til å bli angiver mot egen familie. Våre tre sønner er fratatt oss fullstendig uten grunnlag. En sakkyndigrapport som er skrevet om familien uten noen gang å ha møtt 5 av 6 familiemedlemmer Bilag: Sakkyndigrapport og kritikk av rapporten.

Det ble også fremlagt grunnlag for å påstå at bedriften drev to regnskap, og slik får mer penger overført gjennom å melde inn for mange ansatte. Bilag: Varsling om kritikkverdige forhold i bedriften Itas amb AS. Sendt av Asbjørn Nilssen sendt 28.03.2016. Bekreftelse fra myndighet om at Asbjørn Nilssen er sender av varslingen.

Som følge av at jeg ble avskjediget fra min jobb i Itas amb AS, uten grunnlag eller forklaring, med 15 minutters varsel, valgte jeg å skrive en varsling om problemstillinger ved bedriften, som var kommet fram som resultat av “Varsling til myndighet om kritikkverdige forhold ved bedriften Itas amb AS”.

Forsøket på søksmål mot bedriften ble sabotert av Oslo tingrett gjennom å pålegge Dennis Bowen prosessfullmektig på falskt grunnlag. Det vil hevdes at dette søksmålet illustrerer at det ikke er behov for prosessfullmektig. Saksøker står som selvprosederende i denne sak, og ønsker at det forblir slik, da det ikke er mulig å finne advokater som våger ta denne saken for meg, med lojale hensikter.

17 advokater så langt legger grunnlag for denne påstand. Pålegget om prosessfullmektig ble framsatt av dommer som senere trakk seg grunnet habilitetsproblemer. Grunnlaget for tingrettsdommer Aass avvisning av min sak i tingretten holder ikke mål for annet enn som bevis for hans nedlatenhet overfor denne part.

Bilag: korrespondanse med Oslo Tingrett i relasjon til søksmål

Det kan bemerkes i denne sammenheng at jeg har fått advokat Morten Engesbak til å representere meg i barnevernssakens straffesak. Han har vært min advokat siden ca 02.07.2018, men har ikke lyktes i å få denne advokaten til å gjøre annet enn å ikke svare på mine henvendelser, som er i tråd med situasjonen som har preget hele perioden siden første advokat ble hyret for å forsvare meg eller min kone. Samme problemstilling gjelder for min tidligere leder i Itas amb AS, Asbjørn Nilssen. Antall Advokater som her nevnes er en samlet sum for oss tre voksne menneskene.

Bilag: Korrespondanse med advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co.

Det er sendt varsling om kritikkverdige forhold i Tønsberg kommunes barneverntjeneste til myndighet. Denne varslingen blir sendt til sentrale og regionale myndigheter. Det er gitt merkelige svar fra Fylkesmannen i Vestfold, men disse svarene er relatert til et annet dokument enn det vi opplyser er en varsling til myndigheter.

(Bilag: korrespondanse med Fylkesmannen i Vestfold)

Som følge av trakasseringen og terroren fra politidistrikt Sør-Øst ble det sendt varsling om tortur til myndigheter. Det er sendt flere, og jeg vil også framlegge min tidligere leders varslinger om dette, for å vise myndighetenes arrogante holdning til de lidelser som blir påført både familien Bowen, og familien Nilssen i denne perioden som er blitt 29 måneder gammel. Arrogansen illustreres i alle de henvendelser som er ubesvarte i relasjon til tortur og terror mot barn. Utført av offentligheten.

Det er sendt inn bekymring og begjæring om redegjørelser for bruken av våpen fra politiets side i politidistrikt Sør-Øst for perioden 16.09.2016 til 26.03.2018. Det er sent til politidistrikt Sør-Øst, og til departement og direktorater samt et høyt antall andre offentlige forvaltere og myndigheter.

Det er begjært redegjørelse og faglig begrunnelse for at det ble valgt å arrestere våre 3 sønner på skolen, med uniformert bevæpnet politi, inne i klasserommet under undervisningen. Våre sønner er da 9, 11 og 13 år. De tas med under trusler om at “de aldri vil se sine brødre igjen om de ikke følger med politiet”. Begjæringen er sendt både politidistrikt Sør-Øst, Tønsberg kommune og sentrale myndigheter.

Det er begjært lovligheten av, og begrunnelsen for klausuleringen av våre 3 sønners “dommeravhør” i juni 2016. Klausuleringen ble avgjort av politiadvokat Pernille Flage. Politiadvokat Pernille Flage forfalsket første akuttvedtak (Lov om barneverntjenester § 4-6, første ledd av 09.06.2016). Denne paragrafen krever samtykke, noe som aldri er gitt. Like fullt går saken videre.

Det er begjært svar på lovligheten av, og begrunnelsen for bevæpnet politi til stede under samvær med våre barn, både innenfor og utenfor lokalene. Far har sett sine sønner 2 timer siden april 2017. Datter har han ikke fått sett siden 09.06.2016 grunnet konstant besøksforbud, tross datters ønske om å motta korrespondanse allerede i desember 2016. (Bilag: korrespondanse med advokat og domstol vedr besøksforbudene og lovlighet i relasjon til grunnlovens menneskerettighetsparagrafer, samt barnevernlovens formålsparagraf, og lovgrunnlagets drøftinger og konklusjoner om raskest mulig tilbakeføring og bistand til å gjenopprette gode familieforhold. Sabotasje og ondskapsfull ødeleggelse er i all hovedsak det vi har opplevd fra offentlig part siden dette startet. Sabotasje, korrupsjon, kameraderi, og bedrageri.

Under det illegitime fengselsoppholdet over 4 måneder i Sem fengsel, ble jeg utsatt for omfattende trakassering fra ansatte i fengselet. I den forbindelse er det sendt varsling til myndigheter om kritikkverdige forhold i Sem fengsel. Det vil framlegges grunnlag for søksmål mot Brunstad Menighet i denne relasjon og trakassering øvrig i dagliglivet.
Det anføres at det kan ikke finnes tvil om at myndighetene er informerte. Grunnlaget for denne anførsel vil være sortiment av saksrelaterte henvendelser til ulike myndigheter i forsøket på å bli hørt.

Felles for alle disse punkter nevnt over er at ingen er blitt besvart fra myndigheter i det hele tatt. Ikke på noen måter eller i noen sammenheng.


Det bryter klart med forvaltningslovens bestemmelser for myndighetenes plikt til å besvare henvendelser som disse. Det er brudd på sentrale menneskerettigheter, og sett den tiden dette har virket inn i familien Bowens liv, er det å oppfatte som terror og tortur fra myndighetshold. (Bilag: Bekymringsmeldinger fra Tønsberg kommunes nære relasjoner, juks med bekymringsmeldinger fra Tønsberg legevakt, anmeldelse fra NAV, 1 år for å få orden på dagpenger gjennom NAV.

Jeg er løslatt fra Sem fengsel. En måned siden. Jeg har enda ikke fått papirene for løslatelsen. Det synes umulig. Og går hånd i hånd med kjernen av problemstillingen. Ingen svare på noen ting. Et altomfattende vesen som er allesteds gjeldende for all offentlig forvalting; brudd på de fleste av (forvaltningslovens) paragrafer. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Jeg vil legge ved anken som skrives parallelt med dette søksmålet, og gjelder straffesaken i Larvik tingrett hvor jeg og familien Bowen ble utsatt for grove overgrep fra embetsverket, og utsatt for grovt justismord, og åpenbart manipulativ tolkning av lovverket for å gjøre den så streng som mulig. Lovanvendelser er grim, og vitner om fiendskapet som er påpekt fra Dennis Scott Bowen og familien Bowen siden 09.06.2016. Kontradiksjonsprisnippet ble brutt på alle mulige måter. Denne onde viljen har hatt fritt spillerom i Vestfold tingretter. 16 ganger har Dennis Scott Bowen måtte møte i retten siden juni 2016. 6 ganger har Eva Jung Bowen måtte gjøre det samme. Til Sammen er vi pålagt 23 besøksforbud fra politidistrikt Sør-Øst. Vi har aldri noen gang tidligere hatt besøksforbud, eller politi inne i vår bolig. Rundt 20 bekymringsmeldinger er sendt inn til barnevernet i Tønsberg.

Det er alle 20 bekymringene vi noen gang har fått. Vi kan bevise at er falskt begrunnet. Alle.

De er likevel anvendt mot familien Bowen i barnevernssak. Myndigheter blir omfattende informert, men velger å ikke handle. Dette bryter klart med den generelle avvergeplikt etter straffeloven § 196.

Med henblikk på utdypende relasjoner til varslingenes begrunnelse vises det til varslingene selv, som alle følger sending i egen minnepenn, som forklart over. Alle varslingene er å betrakte som fullstendige med henblikk på grunnlag.
Bilag: Alle varslinger følger som PDF i minnepenn.

Det vil også bli satt søkelys på dommernes rolle i dette som vi kaller korrupsjon og vandalisme av offentlig rett og menneskelighet. Bilagene vil inneholde en oversikt over alle dommere som har vært involvert i sakene siden første søksmålet mot Itas amb AS som følge av den ulovlige avskjeden av 06.04.2016.

Rettslig begrunnelse for kravet
Som følge av at arbeidet med dette søksmålet er krevd innlevert 16.08.2018, og at dette er samtidig som jeg skriver på anken i straffesaken som har gått i Larvik tingrett (5.06.2018 til 11.06.2018) har jeg hatt begrenset kapasitet til å fullføre dette søksmålet med alle dets bilag. Bilagene kommer i egen postsending.

Manglende reaksjon fra myndighetene på de varslinger som er sendt har ført til grusomme resultater. Foruten familiær ødeleggelse, som er uopprettelig, traumer og skrekkinngytende opplevelser for våre barns del, har myndighetenes vegring før til ekstreme påkjenninger for hele familien, individuelt og som familie. Det har også ført til ruin. En total kollaps av økonomien. Under her vil de lovene som oppfattes som å støtte saksøkers påstander noteres. Det forbeholdes retten til å tilføye mer innen rettergang starter.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

§ 1.(lovens generelle virkeområde).

Det er aldri oppnådd dialog eller svar fra myndigheter på noen nivåer av forvaltningen i vår sak. Vi er samtidig utsatt for omfattende trakassering fra politidistrikt Sør-Øst, og nokså mange fra frikirkene i regionen. Spesielt fra menighetene Smiths venner (Brunstad Menighet) og Pinsevenner. Bilder og film legges fram for å dokumentere. Relasjoner mellom involverte i saken og menigheter fremlegges i sakens prosess.

Hvorfor menighetene synes å være del av dette, synes å henge sammen med den store andelen menighetsmedlemmer som finnes i den aktuelle forvaltningen. Det illustrerer i vesentlig grad to problemstillinger:

Rollesammenblanding, og mandat-misbruk.

Omfattende brudd på taushetsplikt.

Det vil legges fram grunnlag for påstander om at religiøse stiftelser, foreninger og menigheter deltar i trakasseringen av familier, som del av å sikre tilgangen til økonomien som følger grunnet barnevernets aktiviteter.

Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.

Slik denne loven er å forstå, gjelder forvaltningsloven for departement, direktorat, ombud, fylkesmann, kommune, og private aktører som handler etter offentlig mandat.

Det gjelder også for politidistrikt Sør-Øst, og statsadvokater og riksadvokaten.
§ 6. (habilitetskrav).

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
  1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
      2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

I relasjon til våre saker som til sammen er 22 retterganger over de siste 26 måneder finnes det utallige eksempler på sammenblanding av roller, og regelrett bedrag av både domstol og familien Bowen. Eksempel her kan være partnerskapet mellom motparts bistandsadvokat Rita Aase og oppnevnt advokat for Dennis Scott Bowen, Arne Lie. Motparter i vår sak, er partnere hva angår yrke og forretning. Bilag: Dokument beskriver partnerskap og nettverk.

§ 11.(veiledningsplikt).
Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. (…).

Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning (…)

Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt saksområde å gi veiledning som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for ham.

Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar henvendelsen, om mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til et forvaltningsorgan feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres.

§ 11 a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar).
Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

§ 17.(forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt).
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.

Jeg har aldri mottatt noen form for veiledning sett bort fra veiledningen gitt til denne rettelsen av søksmål.

EMK Art 3. Forbud mot tortur
Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

EMK Art 5. Retten til frihet og sikkerhet
c. lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å stille ham for den kompetente rettslige myndighet på grunn av rimelig mistanke om at han har begått en straffbar handling, eller når det er rimelig grunn til å anse dette nødvendig for å hindre ham i å begå en straffbar handling eller i å flykte etter å ha gjort det;

Denne paragrafen er misbrukt av sorenskriver Vigmostad i Larvik tingrett som grunnlag for fortsatt varetekt, etter at det ble påpekt brudd på EMK artikkel 6 med henblikk på fengslingsmøtet. Det ble varslet meg 1 og en halv time før fengslingsmøtet startet den 23.04.2016. Da hadde jeg sittet fengslet siden 27.03.2018. Etter denne avgjørelsen synes Vigmostad å slutte å være sorenskriver da flere konstitueres over kort tid i Larvik tingrett i perioden april til august 2018.

2. Enhver som blir pågrepet, skal straks bli underrettet på et språk han forstår, om grunnene til pågripelsen og om eventuell siktelse mot ham.

3. Enhver som blir pågrepet eller berøvet friheten i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 1.c. i denne artikkel, skal straks bli stilt for en dommer eller annen embetsmann som ved lov er bemyndiget til å utøve domsmyndighet, og skal ha rett til hovedforhandling innen rimelig tid eller til løslatelse under saksforberedelsen. Løslatelse kan gjøres betinget av sikkerhet for frammøte ved hovedforhandling.

4. Enhver som er pågrepet eller berøvet sin frihet, skal ha rett til å anlegge sak slik at lovligheten av frihetsberøvelsen raskt skal bli avgjort av en domstol, og at hans løslatelse blir beordret dersom frihetsberøvelsen er ulovlig.

5. Enhver som har vært offer for pågripelse eller frihetsberøvelse i strid med bestemmelsene i denne artikkel, skal ha rett til erstatning som kan inndrives.

EMK Art 6.Retten til en rettferdig rettergang

1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser.

2. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.

3. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter:
a. å bli underrettet straks, i et språk han forstår og i enkeltheter, om innholdet i og grunnen til siktelsen mot ham;

b. å få tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar;

c. å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse;

d. å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham, og få innkalt og avhørt vitner på hans vegne under samme vilkår som vitner ført mot ham

e. å ha vederlagsfri bistand av en tolk hvis han ikke kan forstå eller tale det språk som blir brukt i retten.

EMK Art 8.Retten til respekt for privatliv og familieliv

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

EMK Art 10.Ytringsfrihet

1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.

2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.

straffeloven § 196

“Avvergeplikten utløses dersom den aktuelle handlingen er omfattet av en disse andre straffebestemmelsene. Voldtekt og seksuell omgang ved misbruk av overmaktsforhold og lignende (…)”

“Avvergeplikten inntrer altså når du holder for sikkert eller mest sannsynlig at den straffbare handlingen vil bli eller er begått. Du er da forpliktet til å avverge handlingen ved å anmelde forholdet til politiet eller på annen måte å avverge. Dersom handlingen allerede er begått, har du avvergeplikt bare når du regner det som sikkert eller mest sannsynlig at den straffbare handlingen vil gjentas eller hvis du ved å varsle, kan avverge en allerede inntrådt skade fra å forverre seg til en alvorlig skade”

Arbeidsmiljøloven § 2 A-2. Vern mot gjengjeldelse ved varsling

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2 A-1 er forbudt. Overfor innleid arbeidstaker gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første eller andre punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren eller innleieren sannsynliggjør noe annet.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter § 2 A-1 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.

(3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til skyld hos arbeidsgiver eller innleier. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.

Skriftlig beviser. Lyd og bildebeviser. Vitner.

Det vil bli levert liste med vitner. Denne er ikke klar i skrivende øyeblikk. Det er også snakk om at det må stevnes vitner som neppe vil komme kun på oppfordring. Dette vil ettersendes retten innen kort tid. Det mangler tilbakemelding fra mine vitner.
Resterende av beviser blir levert domstolen i posten.
Det tas forbehold med henblikk på vitnelisten, da det blir bedt om skriftlig tilbakemelding fra vitnene, for slik å slippe stille i retten. Dette er ikke avklart pr i dag.


Med hilsen for familien Bowen-DENNIS-BOWEN-

Forfatter: 333rebuke

Far til kidnappede barn. Kidnappet av myndighetene. Ikke begrunnet, da myndighetene ikke ser nødvendigheten av det.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: