Anke til Høyesterett. Justismord

Betjent ved Sem fengsel

Anke til Høyesterett (Saknr. 18-182051STR-HRE)

Den Norske Høyesterett

Viser til veilederen fra høyesterett av mai 2018 for advokater som forholder seg til Høyesterett. Sett at jeg etterhenvendelse til rundt 500 norske advokater ikke har fått positivt svar fra noen av dem, må forsøke å avverge dette justismordet på egen hånd. Viser til BILAG 1: «epost til advokater og de svar som kom. Epost til Høyesterett»

Anken gjelder:

 1.  Saksbehandlingsfeil
 2. Rettsanvendelsen
 3. Straffeutmålingen

Anførsel: Jeg DENNIS SCOTT BOWEN er fratatt mine rettigheter som levende individ, og behandles utenfor rammene satt i NORSK LOV og KONSTITUSJONEN gjeldende for NORSK LOV.

Innledning (Angi kort hva saken gjelder)

På mandag 10. desember 2018, 14:53:19 CET skrev Advokat Hanne <hanne@> følgende:

Hei

Takk for henvendelsen.

I og med at jeg er alene i mitt firma fremstår denne saken å være for stor til at jeg kan håndtere dette alene. Det er nok best at du finner en advokat, som er i et større fellesskap. Saken reiser både strafferettslige, arbeidsrettslige og barnevernfaglige spørsmål, noe som fordrer høy kapasitet. 

Lykke til! 

Vennlig hilsen

Hanne

Viser til e-poster som er sendt til Høyesterett i anledningdenne saken, og begjærer beskyttelse mot overgrepene familien min DENNIS SCOTT BOWEN utsette for av myndighetene i Norge. Jeg har sendt ut ca 500 forespørsler til advokater i Norge, noen av dem med Høyesterett i kopifelt, for å viseprosessen. Foruten 2 negative svar, er ingen tilbakemelding kommet på henvendelsen Høyesterett har blitt tilsendt.

Viser videre til uttalelsen fra advokat over, samt de uttalelser som vil følge sendingen av bilagene som følger denne anken. Det anføres i denne anledning et behov for at Høyesterett tar hensyn til at jeg er lekmann, og at ordene som brukes i denne anken må tolkes på bakgrunn av premisset om at jeg er lekmann, og bruker ord og begreper som må forstås i denne kontekst.

Anfører:

Behov for veiledning med tanke på Rettskilder, da jeg ikke har fått positiv tilbakemelding på forespørsler til Advokat siden september 2018.

Anfører begjæring om at anken skal tillates fremmet jf. Høyesteretts veileder.

 1. Jeg er ikke tillatt å legge fram mine beviser for lagmannsretten, da jeg ikke har møtt advokat Per Danielsen, som jeg oppfatter har gjennomført et bedrag mot meg gjennom sin fantasifulle framstilling av min person, og grunnlag for påståtte hendelser, faktiske hendelser, og ren fantasi i sitt støtteskriv til Agder Lagmannsrett. Dette støtteskrivet gjelder ikke min sak, slik jeg oppfatter det.
 2. Det er gjennom en periode på mer enn ett år forsøkt å flytte saken(e) fra Vestfold til annen domstol grunnet de svært anstrengte forholdene som er akkumulert i dette justismordet fra Larvik tingrett.Det er gjort med henvisning til Domstolloven§ 108 og § 119. Viser til BILAG 2: «Utallige forsøk på å få rettferdigrettergang i annet distrikt».
 3. Denne samme grunnen er gitt for å hevde at Agder lagmannsretts inhabilitet. Antallet saker som er behandlet i Vestfolds tingretter og Agder lagmannsrett er så mange, at det er urimelig å ikke se behovet for å flytte saken bort fra den betente situasjonen. Viser til BILAG 3: Oversikt overantall saker, saksnummer, behandlende dommere m.v.
 4. Det er forsøkt å anmelde, saksøke, klage sakene inn for spesialenhet, og til sentrale myndigheter, for å belyse sakens problemstillinger vedrørende umuligheten det har vært å få saken flyttet til annet distrikt. Viser til BILAG 4: Kompendium. Diverse forsøk på kommunikasjon med domstolen.
 5. Jeg er ikke tilkjent rettighetene beskrevet i kontradiksjonsprinsippet. Sett i lys av uttalelsen i eposten fra advokat Hanne Wesche er det uten tvil at jeg ikke har fått min rett til å forberede sak ved gjennomgang av motparts sakskompleks,som jeg aldri har fått gjøre, hverken før saken ble behandlet i Larvik tingrett,eller i relasjon til Agder lagmannsrett. Viser til BILAG 4: Samling av korrespondanse til domstol og advokater i relasjon til. Det har ikke lyktes meg å få noen av de tidligere advokatene til å ta opp sammenhengene mellom Varsling til myndigheter av 28.03.2018, eller noen av de andre Varslingene som er framlagt for retten, etterat de er sendt myndigheter. Viser til BILAG 5: Varslinger til myndigheter 2016 –2018. Beviselig sammenrøre – påtale, bistandsadvokat, advokat og dommer.

Det er et rettsprinsipp som innebærer at ingen skal kunne dømmes uten at de først får mulighet til å uttale seg om saken og gjøre seg kjent med beskyldningene som er rettet mot dem.

Retten til å bli hørt omtales også som kontradiksjonsprinsippet

I Norge er kontradiksjon lovfestet gjennom Tvisteloven § 11-1 3. ledd, som sier: «Retten kan ikke bygge avgjørelsen på et faktisk grunnlag partene ikke har hatt foranledning til å uttale seg om.»

Menneskerettsloven artikkel 6 om»Retten til en rettferdig rettergang» inneholder også viktige bestemmelser som angår retten til kontradiksjon.

Det forutsettes normalt at den tiltalte må være til stede (eller representert) for å kunne bli hørt, hvilket betyr at tiltalte som utgangspunkt ikke skal kunne dømmes uten å være til stede i rettssalen (in absentia).

Alternativet til kontradiksjon er rettsprosesser der bare en side får lagt frem saken og den andre parten blir dømt uten mulighet til å si noe eller føre bevis for å belyse sin side.

 • Advokatene Morten Engesbak og Per Danielsen ble forsøkt engasjert, men begge valgte ikke sette seg inn i saken(e). Advokat Engesbak gjorde ingenting i perioden jeg forsøke få han til å bistå meg. Da jeg senere engasjerte Per Danielsen fortsatte samme problemer. I begge tilfeller er en telefonsamtale over en (1) time alt av forberedelse, og saksgjennomgang er i saken. Viser til BILAG 5: Lydopptak av samtaler med advokatene under saksforberedelse med advokatene Morten Engesbak og Per Danielsen.
 • Støtteskrivet fra Per Danielsen er ikke godkjent av DENNIS SCOTT BOWEN da det inneholder mange alvorlige feil. Den er også skrevet uten relasjon til min dokumentasjon i saken. Viser til BILAG 6: Anførsler til retten i relasjon til kontradiksjonsprinsippet og manglende grunnlag for Per Danielsen støtteskriv som var skrevet uten min deltagelse eller påvirkning. DENNIS SCOTT BOWEN har aldri godkjent dette støtteskrivet.
 • Det har ikke lyktes å få noen advokater til å innhente grunnlaget for politiets pågående aggresjon og våpenbruk i relasjon til min familie FAMILIEN BOWEN. Det forsøkt i 2 år å få svar på denne atferden til politidistrikt Sør-Øst, men tross mer enn 500henvendelser til politidistriktet er dette aldri besvart. Denne brutale og omfattende trakasseringen har pågått over så lang tid at det klassifiserer som tortur. Denne provokasjonen fra politiets side er ene å alene årsak til de hendelser som relateres til «truende» i dommenes sammenheng. Denne provokasjonen er ulovlig, og svært belastende, samt stigmatiserende og de humaniserende. I slikt omfang at Straffelovens §§ 17 a, b og 18og 19 a,b,c er gjeldende i denne saken. Berettiget harme er åpenbar. Dette blir på ingen måte tatt hensyn til i dommene. Viser til BILAG 7: Ankeskriv fra tidligere i prosessen av denne sak.
 • Tolkningene av bevisgrunnlaget er fordomsfullt og grunngitt i fakta feil. I Støtteskriv fra Per Danielsen framsettes påstander om personlighet og psykiske problemstillinger som ikke

stemmer med virkeligheten. Tidligere dommerframsetter også et slikt bilde, tross bevisenes motsatte faktiske betydning. Tilsammen er det ingen av grunnlagene i dommen som er etterprøvbare utover påstander. Det blir heller ikke tatt hensyn til de bevis som taler mot at jeger skyldig etter Straffelovens § 282. Det anføres at det ikke finnes noen grunnlag for å påstå at de påståtte 2 hendelsene er beviselig. Lang mindre kan det forsvares å framsette meg som en tyrann med et voldelig regime hjemme. Dette blir i tillegg avkrefte av alle familien BOWENs medlemmer foruten min manipulerte datter. Viser til BILAG 8: Grunnlag som klart viser at det ikke er grunnlag for å dømme etter straffelovens § 282.

Dommen er i all hovedsak feilbegrunnet med henvisning til faktiske og beviselige feil. Jeg frarøvet min rett til kontradiksjon. Dette bør Høyesterett se, og oppheve dommen. Det anføres i denne sammenheng et inderlig ønske om en rettferdig rettergang i annet distrikt.

Det står i veilederen at dette ankebrevet ikke bør være mer enn 3 sider. Nå overstiger jeg det allerede ved dette punkt, og antar at disse tilsammen gir grunnlag nok til å vurdere ankegrunnlaget. Bilagene vil være utfyllende i denne sammenheng. Anken gjelder alle punkter jeg er dømt for og det anføres derfor at hele dommens grunnlag er fiktivt, og kan bevises som det. Dette krever bistand eller veiledning sett kravene domstolen setter hva angår form. Som vist, er det ikke mulig for meg å finne en advokat som er villig til å forsvare meg mot politidistrikt Sør-Øst, hvilket er atter en grunn til å flyttesaken fra Vestfold, politidistrikt Sør-Øst og Agder lagmannsrett.

Det anføres at jeg ikke er gitt bistand i dette ankeskrivet,og at det derfor viker fra formkrav hva angår innhold for denne del. Det bes om mer tid, og veiledning i denne relasjon.

Med tanke på begjæringene om å flytte sak til annet distrikt, vises det til BILAG 9: Kompendium over begjæringene om flytting av sak, og inhabilitetsinnsigelser til Vestfold tingretter, Agder lagmannsrett og Borgarting lagmannsrett. Begjæring om gjenopptagelse av sak 2016.

-Hjemmel for begjæringen er domstolsloven § 108 om inhabilitet.

-Hjemmel for overføring til annen domstol er domstolloven §119.

Det vises til RT 2005 172 hvor en sorenskriver i en sivilsak hadde kritisert den ene partens prosessfullmektig. Saken gjaldt en etterfølgende inhabilitetsinnsigelse mot sorenskriveren jf. Domstollovens §108.Kjæremålsutvalget framhevet at motsetninger mellom advokater og dommere ikke er uvanlig, og at kun kritikkverdige forhold av en særlig karakter kan medføre inhabilitet.Dommerens kritikk ble funnet å gi uttrykk for et uakseptabelt høyt irritasjonsnivå og sorenskriveren måtte etter dette vike sete.

Et slikt UAKSEPTABELT HØYT IRRITASJONSNIVÅ anføres som åpenbart tilstede i disse sakene som det her er relasjon til. Viser til bilagover, samt BILAG 10: Utdrag av korrespondanse med domstolene, og postinger fra FACEBOOK. Anmeldelse av personer i embetsverk og forvaltninger.

I relasjon til rettskilden over uttalte Høyesterett seg slik: Utvalget er på denne bakgrunnkommet til at det foreligger særlige omstendigheter som er egnet til å skape tvil om sorenskriver L uhildethet, og at han derfor bør vike setet i saken. Utvalget har ved avgjørelsen lagt vekt på nærheten i tid mellom denne saken og den saksom i hovedsak er grunnlaget for inhabilitetsinnsigelsen.

Anfører forslag om at saken settes opp til ny behandling i tingrett i annet distrikt. Foreslår Akershus eller Oslo.

Anfører begjæring om at anken tillates fremmet jf. Høyesteretts veileder.

Det vil anføres muntlig rettskilder i relasjon til anvendelse av straffelovens §282 i dommen. Det er på ingen måte riktig å dømme meg i relasjon til familievold. Det finnes ikke beviser. Det finnes derimot beviser for det motsatte. Rettskildene som ønskes framlagt er relatert til anvendelsen av straffelovens§ 282.

Ot.prp. nr. 113 (2004-2005) s. 45 viser til at det er nok at krenkelsene består av

enkelt hendelser så lenge de er alvorlige. Det kreves derfor ikke et gjentakende mønster slik som lovbestemmelsen krever i «gjentatt mishandler». Det er også kun ett tilfelle som er nok for at det skal kunne omfattes av alvorlig mishandling jf. forarbeidene.

Er det verken et preg av mønster eller hendelser som i seg selv ikke er alvorlige nok,vil overtredelsen rammes av de generelle straffebestemmelsene. Den videre vurderingen blir da hva som skal til for at en krenkelse er «alvorlig».

 I den gamlestraffeloven § 219 fra 1902 var ordlyden annerledes. Vilkåret var da «grov»istedenfor «alvorlig», men som skrevet tidligere er det ingen realitetsendringer. Når forarbeidene da skriver at det skal legges vekt på «handlingenes objektive grovhet», vil det bety alvorlighetsgraden av krenkelsene. I tillegg skal det også legges vekt på om den «har skapt frykt hos fornærmede for nye liknende krenkelser».

Det er altså to vurderingskriterier som må belyses for å kunne si at en krenkelse er alvorlig.

En naturligspråklig forståelse av «handlingens objektive grovhet», tilsier at krenkelsen må være av en viss graverende art. For at en handling skal være graverende er det nærliggende å tro at krenkelsen vil ha en skadefølge, enten den er fysisk eller psykisk. Ifølge forarbeidene er det imidlertid ingen krav til verken fysisk eller psykisk skade for at bestemmelsen skal kunne anvendes. Det tilsier at krenkelsen kan være alvorlig, uten at det har påført fornærmede en eller annen form for skade.

I Rt. 2014s. 695 var spørsmålet om én hendelse var nok for overtredelse av lovbestemmelsen. Saken gjaldt en mor som hadde utøvd vold overfor datteren sin på 14 år. Høyesterett kom frem til at vilkåret «alvorlig» var oppfylt. Bakgrunnen for det var at moren hadde revet datteren i håret, tatt kvelertak på henne og slått henne mange ganger med en kabellignende ledning som hun holdt som en slynge. Det ble også lagt til grunn at det ble slått med en betydelig kraft etter det merkene på kroppen hennes tilsa. Hun hadde fått merker etterkloring, hevelser, skrubbsår og bloduttredelser i ansikt, på hals og på hendene.

Bildene viste også godt synlige røde slyngeformede merker. Dommen viser at Høyesterett i vurderingen blant annet har lagt vekt på skadefølgen.

Det an føres i relasjon til denne rettskilden at bilder som brukes i saken fra påtales sideikke viser skader, og er ikke mulig å datere. De viser altså ingen skader, oger ikke mulig å relatere til tidspunkter. Det vises videre til at legeundersøkelsen som ble gjort etter denne påståtte mishandlingen ikke kunne påvise noen skader.

Dette korresponderer svært dårlig med lagmannsrettens konklusjoner. I dommen vises det videre til SMS som påstås å skulle være sendt fra meg, tross beviser for annet. At en SMS skal være traumatiserende i format av å utløse kravene stilt for anvendelse av straffelovens § 282 er en ekstremtolkning som ikke kan oppfattes som sannferdig. Det er også innlevet til retten skriv fra den som sendte SMS. Det er også ved flere anledninger gjort til politi. Dette framgår i bilagover.

Tidsestimat for en rettsforhandling

Det anføres at vurderingen er basert på erfaringer fra saksganger i perioden 09.06.2016 til dags dato. Med slikt utgangspunkt er det antatt at saken vil ta 5 til 7 dager. Da er det antatt at en dag må brukes til å gå gjennom ikke framlagte beviser fra DENNIS SCOTT BOWEN side.

Det anføres til sist at det gjentatte ganger er bedt om bistand fra retten. Dette følger i siste BILAG.

Påstand

 1. Dommen i sin helhet fra Agder lagmannsrett oppheves uten ankeforhandling med bakgrunn i foreldelse av straffbartgrunnlag i bortfallet av anvendelsesgrunnlaget for straffelovens § 282.
 2. Anken over dommen fra Agder lagmannsrett skal tillates fremmet.
 3. (Ny tingrettssak i annet distrikt begjæres som alternativ til punkt 2)

Anken er innsendt per e-post slik høyesterett foreslo i sin epost fra 5 dager tilbake.

Anken er sendt rettidig.

Holmestrand 10.12.2018

Mr. Bowen

Forfatter: 333rebuke

Far til kidnappede barn. Kidnappet av myndighetene. Ikke begrunnet, da myndighetene ikke ser nødvendigheten av det.

Én tanke om “Anke til Høyesterett. Justismord”

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: