Psykolog og Leiemorder Ingrid Sønstebø. Anmeldelse av domstol.

Fra innkallingen blir skrevet til den blir sendt ligger den hos Forliksrådssekretær Hilde Mangset Lohiniva i 21 dager. 3 uker. Lite tyder på nøytralitet i forliksrådet.
Fra forsiden ble skrevet til brevet ble postet gikk det ytterligere 3 dager.
I innkallingen står det at Forliksrådsekretæren anser innkallingen som forkynt meg den 29.05.2020. 17 dager før hun poster innkallingen. Hvordan forklares en slik anseelse?

Jeg forstår at jeg blir varslet utelukkende for å overholde det formelle kravet med henblikk på motpartens bruk av advokat i saken, som krever at jeg skal være informert. Derfor brukes også e-post i kommunikasjonen for dette.

Gjelder: Anmeldelse av Forliksrådets leder i anledning F2020-003977

Det skulle vært unødvendig å skrive at saken må behandles annet sted enn politidistrikt Sør-Øst. Men det er et problem å la dette distriktet ta saker som vedrører meg eller min familie. Vi er terrorisert av dette politidistriktet i over 4 år.

Bildet under her viser hva politiadvokat Pernille Flage tillater seg gjøre for å skape den skyldige hun så gjerne vil jeg skal være. 

Slik informasjon har hun spredt rundt om hvor enn jeg oppholder meg. Det har skapt situasjoner som er uholdbare. Når hun i tillegg får hjelp fra statsadvokat Kattland synes PD Sør-øst å ha så mye imot familien Bowen at det ikke være være hensiktsmessig å bruke tid på å late som at det er noen etterforsking i PD Sør-øst på dette jeg anmelder her. 

Ingrid Sønstebø har skrevet det Pernille Flage ba henne om. Den inneholder bortimot ingen sannheter, om man ikke regner navn gjengitt riktig er en Sannhet.

Årsaken til anmeldelsen er den åpenbart partiske situasjon som preger behandlingen i forliksrådet. Det viser jeg gjennom å legge ved mitt prosesskriv til denne, for meg ukjente saken inntil en uke før behandling av saken. Jeg har i dette brev bedt om at saken stanses, eller forkastes. Men får ikke svar. Derfor føles det riktig å anmelde forholdet. Det er, sett i kontekst av alle de ting vi utsettes for, terror forliksrådet bedriver. Det gjenspeiler på ingen måte upartisk holding. Det oppleves som en advarsel mot min person. 

Dette er en gjengjeldelse for Varsling om kritikkverdige forhold og underslag i bedriften Itas amb as av 28. mars 2016.

Provoserende åpenbart

Straffeloven § 110

Utelate saksøkte i en sak, provoserende åpenbart som det faktisk var, er det ikke riktig å se på en slik handling som med overlegg. Sett den korrespondansen som faktisk har vært, forstår jeg teksten under her som å være riktig hva angår advokat retorikk. Strl §110. 

I det resterende av brevet her som er prosesskriv til forliksrådet, anføres som bevisene for at det er en samarbeidende aksjon mot familien Bowen. Den oppleves som smålig, i beste fall.  Det er norsk mafia.

Hentet fra adv. Hermann Berge

Dersom det er kommet til at det er tatt en avgjørelse i saken, når det beviselig er brudd på EMK artikkel 6 begjærer jeg erstatning og oppreisning for det jeg utsettes for.

Under her følger prosesskrivet til Forliksrådet.

Grunnlaget for anmeldelsen beskrives under her.

Forliksrådet Drammen/Svelvik

Prosesskriv til sak F2020-003977 Sak mellom klager Ingrid Anna Wien Sønstebø og klagemotpart Dennis Bowen

Innhold

 • Side 1 Anførsler som begjæres inntatt i rettsboken. 
 • Side 2 Det som medfølger denne sendingen som inneholder nye bevis i   saken anføres som disse og er bevis for saksøkte i punkt 1 til 3.
 • Side 4 Nødverge
 • Side 4 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
 • Side 5 Falske beviser sendes per e-post fra advokatfullmektig Heidi Roald
 • Side 6 Anfører nye bevis i saken – saksøkte i punkt 1 til 3. 
 • Side 8 Manglende redelighet fra domstolen
 • Side 9 Anfører begjæring: reassumere saken F2020-003977
 • Side 10 Ingen tillit
 • Side 11 Sønstebø er aldri blitt person krenket av familien Bowen
 • Side 12 Påstand

Falske påstander som enda brukes i saker mot Bowen. Siden juni 2016

 … dømt for grov vold mot datter. brukt både psykisk og fysisk vold mot mine sønner. “diagnose fra Oslo”. 

Turnuslegen vurderer på bakgrunn av komparentopplysninger (Politiadvokat Pernille Flage), 120 sek observasjon og en legestudent evner å stille slike diagnoser …klare dyssosiale trekk og fravær av empati. Til stor fare for sine barn.

Til stor fare for sine barn.

Sønstebø bekrefte at det er vold i hjemmet i sakkyndig rapport av mars 2017. Kilde: Hennes fantasi, og Politiadvokat Pernille Flage.

Dette er altså skrevet i en bekymringsmelding om meg. Den er skrevet den 13. oktober 2016, underskrevet og stemplet Tønsberg Legevakt. Brevet nederst til høyre forteller at det ikke stemmer. At bekymringsmeldingen er falsk. Bestilt av Pernille Flage, fordi hun har kidnappet våre barn.
Ifølge sjefen, er det ikke sendt bekymringsmelding fra Legevakta den 13. oktober 2016. Ikke har jeg vert der heller.

   Bunnteksten i begjæringen om beskyttelse mot terror fra Tønsberg kommune, Vibeke Arnesen og By-misjonens Marianne Bøe.

Anførsler 

Jeg forteller sannheten slik jeg kjenner den. Da må det erkjennes for dette prosesskriv at jeg opplever meg som utsatt for tortur, og at offentlige maktutøvende myndigheter lar dette skje på vegne av private interesser. Punktvis fremstilling av årsak til at dette forliksrådet vi være ugyldig om avholdt. Begjærer begge bilag tatt inn i sakens vurderingsgrunnlag. 

Anfører begjæring om at dette brev i sin helhet blir  inntatt som min forklaring og bevisførsel i sak F2020-003977. Det anerkjennes ikke som riktig om saken behandles til oppsatt tid. 

 • Innkallingen til forliksrådet er skrevet den 22.mai 2020. Det har journalnummer 2002092899. Det er adressert til Sagkleiva 19, Svelvik. Hadde det blitt sendt, ville det ha kommet i retur. Men der er ikke sendt. 
Forsiden til dette brevet  F2020-003977 har journalnummer 2002402381 og er skrevet den 12. juni 2020
I tillegg til dette over, vil vi anta at saken er sendt til forliksrådet fra Drammen tingrett. Hvorfor varsles jeg ikke om dette, som må ha vært for en tid tilbake. 

Jeg forstår at jeg blir varslet utelukkende for å overholde det formelle kravet med henblikk på motpartens bruk av advokat i saken, som krever at jeg skal være informert. Derfor brukes også e-post i kommunikasjonen for dette.
 • Fra innkallingen blir skrevet til den blir sendt ligger den hos Forliksrådssekretær Hilde Mangset Lohiniva i 21 dager. 3 uker. Lite tyder på nøytralitet i forliksrådet.
 • Fra forsiden ble skrevet til brevet ble postet gikk det ytterligere 3 dager.
24 dager ligger brevet på skrivebordet til Forliksrådssekretær før det blir postet.
I innkallingen står det at Forliksrådsekretæren anser innkallingen som forkynt meg den 29.05.2020. 17 dager før hun poster innkallingen. Hvordan forklares en slik anseelse?

I tillegg til dette over, vil vi anta at saken er sendt til forliksrådet fra Drammen tingrett. Hvorfor varsles jeg ikke om dette, som må ha vært for en tid tilbake. 

Jeg forstår at jeg blir varslet utelukkende for å overholde det formelle kravet med henblikk på motpartens bruk av advokat i saken, som krever at jeg skal være informert. Derfor brukes også e-post i kommunikasjonen for dette. 

Organisert kriminalitet i politi og domstol

Han til venstre døde like etter at han hadde kommet ut med sin plan om å sikte Hans Sverre Sjøvold. Brått og plutselig.

Organisering på kriminelt vis i et søksmål som vitner om korrupt håndtering med klart formål. Det skulle bestemmes at jeg må slette mine postinger. Det er ikke aktuelt, da de er godt innenfor loven, og vårt eneste forsvar mot myndigheters overgrep. Vi må fortelle folk hva vi utsettes for fra eksempelvis Sorenskriver Jørn Holme i Vestfold tingrett. Han har jo også vært leder i PST, statsråd og riksantikvar. Også er han Frimurer, og en ikke erkjent Rotary, sammen med broder Hans Sverre Sjøvold som egentlig skulle bli sorenskriver i Vestfold. Han ble nye PST sjefen.

Mannen helt til venstre er altså tidligere PST sjef, og nå er han Sorenskriver i Vestfold.

Slik koordinering mellom domstol og våre motparter er beviselig gjennom konsekvent gjentagelse over 4 år. Dette utgjør bilag i søksmål.

Anfører følgende som viktig for sakens behandling: Sett at det er

Adv. Hermann Berge skriver dette.

psykologforeningen som går til sak på vegne av sakkyndige psykolog  INGRID SØNSTEBØ må det antas fra rettens side at at dette dreier seg om søksmål fra profesjonen psykolog INGRID SØNSTEBØ. Ikke privatpersonen Ingrid Sønstebø. Høyesterett har uttalt seg klart i slik sammenheng. Med utgangspunkt i dette fremstår søksmålet som uten grunnlag. Anfører derfor at saken bør, med bakgrunn i presedens satt av Høyesterett, avvises.

Nødverge

Anfører at vi påberoper oss nødvergerett i denne sammenheng. Jusleksikon beskriver dette slik:

2007

Nødverge er en rettighet man har til å avverge et ulovlig angrep uten å bli straffet for det, så lenge man ikke går lenger enn nødvendig.

Søk: Advokat Herman Berge

Retten til nødverge er regulert i Straffeloven § 18, jf. Straffeloven § 81. I henhold til § 18 vil en ellers straffbar handling være straffri dersom den er foretatt for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep, så sant visse nærmere angitte vilkår er oppfylt. Nødverge kan utøves både mot 

angrep på person og på ting, og uavhengig av om det er en selv/ens egne ting, eller andre personer/andre personers ting som blir angrepet. Nødverge kan i så henseende betegnes som en form for selvtekt

Norske Høyesterettsdommere mener altså at våre barn ikke er mennesker før de er fylt 7 år. Jeg lurer på hva barna er før de blir mennesker ved fylte 7 år.?

Vi viser til myndighetenes konstante brudd på EMK artikkel 6 og artikkel 8. Loven forsvarer vår rett til å gå ut i mediene eller andre kanaler dersom Varsling til myndigheter om kritikkverdige arbeidsforhold og underslag i bedriften Itas amb AS av 28. mars 2016 blir behandlet uriktig. 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

§ 2 A-2.Fremgangsmåte ved varsling

3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom
a)arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet,
b)varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og

c)
arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.
(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2.
Verge-svindel, og bruk av stygge §’er. Som denne her; straffelovens § 239 b annet ledd. Den tillater at det blir oppnevnt verge uten at foreldrene blir informert om at det gjøres. Altså denne loven tillater verge-oppnevnelse bak foreldrenes rygg.

Falske beviser sendes per e-post fra advokat-fullmektig Heidi Roald.

Psykolog foreningen må være korrupt.

Det skrives fra psykologforeningen “Til tross for at vi gjentatte ganger har varslet og anmodet Bowen om å slette, samt slutte å spre ærekrenkende uttalelser om psykologspesialist Ingrid Sønstebø …”. Den siste kommunikasjon mellom meg og psykologforeningen er brev mottatt fra dem i juni 2019, hvor det bekreftes at søksmål er stanset. Intet er hørt siden. 

Anfører motparts plassering av falske beviser inn i sakens prosess som en fortsettelse av metoden nevnt over, e-poster fremsettes påstander som åpenbare. Slike beviser er puttet inn i sakene mot oss hele veien, bak våre rygger. De omhandler andre personer. Men der er mye forvirring hos dommere og påtalemyndighet om hvem som er hvem. Dette beskrives med et eksempel i del om Riksadvokaten, som er del av anmeldelse og søksmål.

Anfører nye bevis i saken fra saksøkte i punkt 1 til 3. (Under her)

 1. Fra klage til fylkesmannen. Angår samværssabotasje som grunngis med blant annet Sønstebøs sakkyndigrapprot. Sidene kan leses i bilag 2.

Brevet som advokaten til psykologforeningen sier er ærekrenkende, viser i korte trekk bedraget psykolog Sønstebø er del av. Dette en iscenesatt

Pappa Ivar Flage. Selger bomber og granater. Hjelper sin datter med trakasseringsoppdrag.

situasjon. Den har sitt utspring i en telefonsamtale mellom min kone og vår datter. Den 5.10.2016 blir jeg arrestert hjemme i boligen. Væpna politi som alltid. Aldri forklaring på hvorfor. Dette bare minutter før vi skulle forlate boligen for å delta i et såkalt §15.1 (Arbeidsmiljøloven) møte. 

Nils Astrup er en slik feig mann som skader andre bak deres rygg

Nils Astrup likte ikke at jeg var min kones prosessfullmektig. Ikke merkelig, sett hva han har tillatt seg å gjøre mot oss. Han kjenner Pernille Flage. Han kjenner også familien Sønstebø.

 • ikke minst kjenner han Ivar Flage, som er broder fra Kongsberg våpenfabrikk. 

Det skal visst ha blitt begjært lengre fengsling ifølge Pernille Flage… Vi kom oss ikke i møtet, og Virke nektet å gå med på nytt møte. 

Den 5. oktober 2016 grovt overgrep.

Den 5. oktober 2016 dikterer politiadvokat Flage opp sine fæle diagnoser som turnuskandidat ved Tønsberg legevakt skriver inn i sin falske Bekymring til barnevernet. Ingen av de formelle kravene til en slik bekymring overholdes. Den 13. oktober 2016 gjøres dette igjen, denne gang mens jeg beviselig er i Oslo. Falskneriet er bekreftet av Tønsberg legevakts ledelse. Bilag følger søksmål og anmeldelser.

Han snakker med politiets Pernille Flage, som i bekymringen omtales som komparent. Ut i fra dette, og det evig pågående showet for å underbygge en ikke holdbar påstand om å være voldelig, – væpna transport til Legevakta. Stigmatiserende. Mine protester på behandlingen PD Sør-Øst tillater seg av familien Bowen blir omsatt til kverulerende. Et ord som er misbrukt i ekstremt format fra samme etat. – Jeg er overrasket og irritert. Det skulle ellers bare mangle.

Manglende redelighet fra domstolen

Anfører den bekymringsmeldingen som fortsatt ukjent for oss, bortsett fra faktum av at den fortsatt ligger til grunn for justismordene mot familien Bowen. Det er fortsatt denne bekymringsmeldingen vi aldri får se, det nytter ikke hva vi gjør. Det nytter ikke å be noen om bistand. Det er en veldig terroriserende tilstand å befinne seg i. Den har vært slik uavbrutt i 4 år. Hver eneste dag. Dette har dommere i Vestfold tingrett, Agder lagmannsrett, Borgarting Lagmannsrett og Høyesterett har fått informasjon om gjentatte ganger. 

Men vi får verken svar eller annen bistand fra dommere, politi eller advokater. Ikke Amnesty, eller Røde kors. Ikke justisdepartementet eller fylkesmannen heller. Systemet sier at vi skal sultes og plages til døde. 

Det er sendt utallige brev til Vestfold tingrett med spørsmål relatert til åpenbare feilinformeringer. Bruk av “dobbel bokføring” gjennom 2 saksnummer. Ingen respekt for EMK artikkel 6 og 8, for å nevne to. 

Disse svina stjeler unger, og omtaler det som «å spe på pensjonen».

Anfører følgende: Tingrettsdommere nekter oss tingrett for å fange oss i fylkesnemnd. En ondsinnet handling.

Aaserud Pedersen i Vestfold tinghus gjør dette mot oss. og lyver om grunnlaget for to saksnummer.

Tingrettsdommer Aaserud Pedersen viser retten forakt. Det samme gjør tingrettsdommer Brønstad i Tønsberg tinghus, når hun lyver i sitt følgebrev til Agder lagmannsrett når vi ber om at tingretten gjenopptas, sett av vi ble ulovlig avvist. Hun relaterer begjæringen til feil sak, åpenbart med overlegg. Sakkyndige Sønstebø ble informert om Aaserud Pedersens nektelse av tingrett for oss. 

Anfører begjæring om å reassumere saken F2020-003977

Grunnlag: Fra høyesterett – HR-2013-01317-A, (sak nr. 2013/571), straffesak, anke over dom.

Denne mannen mener det er til barns beste å utsettes for væpna politi den dagen de skal kidnappes for andre gang. Vel vitende om at det var kidnappinger Tønsberg kommune gjorde.

Fra dette grunnleggende utgangspunktet fastsetter straffeprosessloven § 294 en selvstendig plikt for retten til å kontrollere sakens opplysning. Bestemmelsen lyder: «Retten skal på embets vegne våke over at saken blir fullstendig opplyst. I dette øyemed kan den beslutte å innhente nye bevis og utsette forhandlingen.» 

(28) Som det framgår av teksten, kan situasjonen være slik at retten – etter at den har trukket seg tilbake, men før dom avsies – for å oppfylle kravet i § 294, må reassumere forhandlingene ved å innkalle partene på nytt for innhenting av supplerende bevisstoff. (29) Bestemmelsen viderefører en tilsvarende bestemmelse i straffeprosessloven 1887 § 331 femte ledd og er utslag av den offentlige interesse i at en straffedom blir materielt sett riktig. Bestemmelsen viser at selv om påtalemyndigheten har bevisføringsplikten, er en straffesak en sak av indispositiv karakter. 

(31) Det sentrale formålet med bestemmelsen er å forhindre uriktig domfellelse. Dette tilsier at det vil være en grunnleggende forskjell mellom rettens plikt til å sørge for sakens opplysning til gunst og til skade for tiltalte. Retten har således et særlig ansvar når det er 6 tale om opplysning til tiltaltes gunst. Det skal dessuten mer til for at en forsømmelse fra rettens side fører til opphevelse når dette er til skade for tiltalte enn hvor det er til tiltaltes gunst. Jeg viser i denne forbindelse til det som førstvoterende i Rt. 2005 side 907 i avsnitt 43–44 uttaler om forskjellen i virkning av saksbehandlingsfeil til gunst og til skade for tiltalte: (…)

(32) Ut over det som her uttales, nevner jeg at det generelt sett må antas at den rett som har behandlet saken, har den beste oversikt over bevissituasjonen og dermed det beste grunnlaget for å vurdere om saken er blitt «fullstendig opplyst». 

Det bør derfor vises en viss forsiktighet med å sette en dom til side på grunnlag av svikt i sakens opplysning. (33) Vår sak gjelder opplysning til skade for tiltalte. Det er på det rene at rettens plikt til å våke over sakens opplysning også gjelder i denne retningen. 

Dette er videoen sakkyndig Leiemorder Ingrid Sønstebø følte seg mest krenket av. Det kan ikke vi forstå, fordi her snakkes utelukkende om Psykologen Ingrid Sønstebø. Leiemorderen.

At jeg ikke fikk gjennomslag for dette i Larvik tingrett skyldes konstituert sorenskrivers manglende kompetanse, sakens korrupsjon og det faktum at de anså meg som fraværende, og slik sett bare hørte hva min advokat hadde å si. Advokaten hadde jeg aldri fått snakke med før straffesaken startet. Jeg fikk vite at han var oppnevnt kvelden 

før tingretten startet. Hellenes var ukjent med meg og saken da den startet. Hele saken, på alle måter er korrupt. En likvidering av meg som levende person.

Ingen tillit

Anfører at det forventes på ingen måte en rettferdig rettergang. Det er antatt at anker og annet er ferdig skrevet allerede. Mine anker blir plukket rene for bevis og stokket, før de sendes til ankebehandling. Eller de puttes rett i arkivet/makuleringsmaskinen. 12 anker er blitt borte i Tønsberg tinghus. All form for tiltro til retten i Norge er borte av erfaringene vi har måtte forholde oss til. Det er bare ondskap som oppleves som riktig å beskrive det hele med. Sjokkerende ondskap mot barn som mangler ord til forklaring. 

Anfører igjen at saken begjæres utsatt. Begrunnes med den åpenbare mangelen på redelighet fra forliksrådets side slik vist i dette brevs første sider. At jeg ikke er informert om saken er normalt. Politiadvokat Flage har sørget for det. Samt at forkynning brukes som terror, og ville blitt levert oss på døren som så utallige mange ganger siste 4 årene. Vi kan legge fram 20 slike “forglemmelser” i perioden mars  2016 til dagens dato 19. juni 2020. Like overbevisende som denne saken  F2020-003977.

Varslet anmeldelse

Anfører til sist at det er varslet at saksøker og saksøkers representasjon er anmeldt når retten mottar dette brev. Det vil komme motkrav, om at saksøker betaler våre saksomkostninger, erstatning og oppreisning til hele familien Bowen. Forliksrådets rolle i dette anmeldes også. 

Sønstebø er aldri blitt person krenket av familien Bowen

Jeg er utelukkende opptatt av hennes som fagperson. Hennes privatliv har aldri vært del av våre utsagn. Dersom forliksrådet ikke forstår vår anførsel om Nødverge, begjæres melding om dette overbringes meg raskt. 

Det finnes ikke ærekrenkelser i noen formater fra vår side. Det har vært noe vår motpart har fått drive etter egen vilje, uten innblanding fra domstolen. Vi forsvarer oss. Med henvisning til Nødverge Lovene som forklart over. 

Sønstebø viser til prejudisiell observasjon som skal være gjennomført av psykolog Flaata. Dette gjør hun i sakkyndigrapporten og i sine bekymringsmeldinger. Viser ved bildet under at også dette er bevisst manipulasjon av fakta fra Sønstebø. Hvorfor utelater hun faktum av konklusjonen? Ærekrenkende langt utover påstandene rettet mot meg i søksmålet fra psykologforeningen. 

Pernille Flage hadde allerede fått flere nei. Men hun gir seg ikke. Jeg mener der er fordi hun er psykopat.

Anfører til sist at retten og forliksråd plikter å ta hensyn til det bevisste faktum at vi er utestengt fra å kommunisere med offentligheten. Det er også hevet over enhver tvil at en bedrift ikke kan ærekrenkes. Psykolog INGRID SØNSTEBØ er en bedrift, og denne er hva vi kritiserer. Vi har ingen andre kanaler å kommunisere den urett vi utsettes for. I et samarbeid som dette mellom politiadvokat Pernille Flage og psykolog Sønstebø, er det omtrent umulig å bli hørt. Som TArget for myndighetenes gjengjeldelse, er det ingen steder en kan henvende seg. Derfor åpnet vi våre facebook-profiler ca medio oktober 2017. Før dette hadde vi aldri posten noe på internett. 

Påstand fra Dennis Scott Bowen saksnummer F2020-003977:

 1. Saken utsettes slik forklart med reassumere, og unngås oppsett av ny sak som koordinerer med tidspunkt for vårt søksmål mot Tønsberg kommune og kommune barneverntjeneste m f. At annet dommer distrikt må anvendes er åpenbart. Tingretten i Drammen og forliksrådet i Nedre Eiker viser åpenbar forakt for saksøkte, ved ikke å tilkjenne saksøkte ordinære rettigheter, som informasjon om saksgang. 

eller

 1. Saken avvises i sin helhet med bakgrunn i de falske anklagene

Drammen 19. juni 2020

Avslutningsvis

Alle disse vet hva vi utsettes for. De deltar i terroren. Det er en mafia.

Det anføres til sist at også denne behandlingen fra Forliksrådet i Svelvik, som jeg vitterlig aldri tidligere har hatt noe med å gjøre, behandler meg svært så urimelig grunnet noe som umulig kan være annet enn korrumperte årsaker. Det er samme årsak som for Politiadvokat Pernille Flage. Det er gjengjeldelsen  etter Varsling om kritikkverdige arbeidsforhold -og underslag av mars 28. mars 2016,

og

Varsling om kritikkverdige forhold i Holmestrand internasjonale Montessoriskole.

Av ukjente grunner, virker det som at både politi og dommer er blinde for disse varslingene. 

Det virker faktisk slik at det i perioder er hundrevis av personer på vegne av det ukjent antall private aktører som koordinerer sine “angrep”. Det er ikke tilfeldig når det kan legges fram beviser for dette som standard siste 4 år. Dette overleveres politiet på oppfordring og kvittert mottak. 

Bilag 1

Bilag 2

Drammen 25. juni 2020

Mr. Bowen

Forfatter: 333rebuke

Far til kidnappede barn. Kidnappet av myndighetene. Ikke begrunnet, da myndighetene ikke ser nødvendigheten av det.

Én tanke om “Psykolog og Leiemorder Ingrid Sønstebø. Anmeldelse av domstol.”

Legg igjen en kommentar til BmOnline (@BmOnline1) Avbryt svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: